Индустриални знаци, табели и етикети

Пожарна безопасност

Знак „Пожарен хидрант”

Знаците за обозначаване на пожарни хидранти имат правоъгълна или квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

I. Знаците и сигналите за обозначаване на пожарни хидранти са, както следва:
1. Постоянни знаци:
a) табели;
б) трайна маркировка върху сгради или съоръжения.
2. Специфични знаци - светещи знаци.
II. Минимални изисквания към постоянните знаци за ПБ
II.1. Основни характеристики:
a) табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на условията на околната среда;
б) размерите, цветовете и фотометричните черти на знаците трябва да се виждат и разбират лесно.

II.2. Условия за използване:
а) табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места и на такава височина и позиция, че да се виждат и разбират лесно;
б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина.
III. Минимални изисквания към светещите знаци
1. Светлината, излъчвана от светещ знак, трябва да контрастира със средата, в която е поставен знакът, в съответствие с неговото предназначение.
2. Светещата област, излъчвана от знака, съдържа пиктограмата върху определения червен фон.

Знак „Пожарен водоем” (Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми)

Знаците за обозначаване на пожарни водоеми имат правоъгълна или квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

I. Знаците и сигналите за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми са, както следва:
1. Постоянни знаци:
a) табели;
б) трайна маркировка върху сгради или съоръжения.
2. Специфични знаци - светещи знаци.
II. Минимални изисквания към постоянните знаци за ПБ
II.1. Основни характеристики:
a) табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на условията на околната среда;
б) размерите, цветовете и фотометричните черти на знаците трябва да се виждат и разбират лесно.

II.2. Условия за използване:
а) табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места и на такава височина и позиция, че да се виждат и разбират лесно;
б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина.
III. Минимални изисквания към светещите знаци
1. Светлината, излъчвана от светещ знак, трябва да контрастира със средата, в която е поставен знакът, в съответствие с неговото предназначение.
2. Светещата област, излъчвана от знака, съдържа пиктограмата върху определения червен фон.

Знак „Категория по пожарна опасност”(Знаци за обозначаване на категорията по пожарна опасност на помещенията)

Размер на етикет: 10 х 14 см
Комплект: 7 етикeта
Цена: 10,00 лева без ДДС за 1 комплект

Знакът „Категория по пожарна опасност” има правоъгълна или квадратна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака – „КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ”;

б) в долната половина на знака – категорията по пожарна опасност съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно „Ф5А”, „Ф5Б”, „Ф5В”, „Ф5Г” или „Ф5Д”.

Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на категорията по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.


Знак „Място от група „Експлозивна опасност“ (Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията)

Размер на етикет: 10 х 19 см
Комплект: 5 етикeта
Цена: 10,00 лева без ДДС за 1 комплект

Знакът „Място от група „Експлозивна опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „МЯСТО ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – експлозивоопасната зона съгласно чл. 268 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно:
– при смес на горими газове, пари или мъгла с въздуха – „ЗОНА 0“, „ЗОНА 1“ или „ЗОНА 2“;
– при смес на горими прахове – „ЗОНА 20“, „ЗОНА 21“ или „ЗОНА 22“.
Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.
Знак „Място от група „Повишена пожарна опасност“ (Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията)

Размер на етикет: 10 х 19 см
Комплект: 5 етикeта
Цена: 10,00 лева без ДДС за 1 комплект

Знакът „Място от група „Повишена пожарна опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „МЯСТО ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – класа по пожарна опасност съгласно чл. 248, ал. 1 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно „КЛАС П-I“, „КЛАС П-II“, „КЛАС П-IIa“ или „КЛАС П-III“.
Уебсайт в alle.bg